O nama


Udruženje građana pogođenih ratnom štetom 1991 do 1996  u Bosni i Hercegovini  je osnovano Odlukom o osnivanju usvojenom na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 21.11.2008.godine u Sarajevu, kao dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje u skladu sa Zakonom o Udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu : Zakon).
Upis je izvršen pod registarskim brojem 798 knjiga i Registra sa danom 25.03.2009. godine kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
Danom upisa u Registar Bosne i Hercegovine, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine isključivo pod registarskim nazivom.

Puni naziv Udruženja/Udruge glasi:

Udruženje građana pogođenih ratnom štetom 1991 do 1996 u Bosni i Hercegovini

Udruga građana pogođenih ratnom štetom 1991 do 1996 u Bosni i Hercegovini

Удружење грађана погођених ратном штетом 1991-1996 у Босни и Херцеговини

Skraćeni naziv Udruženja je:

UGPRŠ 91-96 u BiH
UGPRŠ 91-96 u BiH
УГПРШ 91-96 у БиХ

Sjedište Udruženja je: Sarajevo, Ulica Adolfa Friedricha broj 7.

Organi Udružnja su:

1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Predsjednik Udruženja
4. Nadzorni odbor

Udruženje može imati urede, ili druge organizacione oblike izvan sjedišta udruženja na cijelom području Bosne i Hercegovine koje nemaju svojstvo pravnog lica

Naši ciljevi i djelatnosti su:

– Međusobno povezivanje radi zaštite i ostvarivanja interesa članova Udruženja koji su direktno ili indirektno pogođeni ratnom štetrom ili su na bilo koji način  oštećeni ili obeštećeni u periodu od 1991 do 1996 u Bosni i Hercegovini te kroz svoj  rad i postojanje Udruženje se zalaže  za mir i demokratiju, za istinu,  pravdu  i pomirenje za zaštitu i poštivanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

– Zalaganje kod nadležnih  organa vlasti u Bosni i Hercegovini da svojim članovima  kroz  aktivnosti i rad udruženja te povezivanje kroz mreže drugih navladini organizacija koje imaju iste ili slične ciljeve  zaštite i ostvare interese i poboljšanje statusa: civilnim i vojnim žrtava rata, logorašima, žrtava torture rata,  porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalida, demobilisanim borcima obrambeno-oslobodilačkog rata, izbjeglim i raseljenim osobama u periodu od 1991 do 1996 u  Bosni i Hercegovini

-Zalaganje kod nadležnih  organa vlasti u Bosni i Hercegovini da svojim članovima poboljšaju unapređenje zdravlja i zdrastvene zaštite te podizanje zdravstvene kulture, unapređenje socijalne sigurnosti, unapređenje obrazovanja i sporta, ublažavanje posljedica oružanih  sukoba,  razvijanje društvenih odnosa na principu humanosti i solidarnosti, uspostavljanje trajnog mira među narodima, uspostavljanje i razvijanje međunarodne saradnje kao i razvijanje međupoštovanja i razumijevanja među ljudima i narodima u Bosni i Hercegovini.

– Zalaganje kod nadležnih organa vlasti u Bosni i Hercegovini za sprovođenje svih oblika humanitarnih akcija i druge pomoći u suradnji sa nadležnim institucijama, organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini radi poboljšanja životnih uslova članova koji su materijalno i nematerijalno pogođeni  ratnom štetom posebno vodeći računa o prioritetu kao što su najsiromašni, starije i iznemogle osobe,djeca bez jednog ili oba roditelja, invalidi te osobe kojima je uništena obitelj i sva pokretna i nepokretna imovina u periodu od 1991 do 1996 godine u Bosni i Hercegovini.

– Zalaganje kod nadležnih vlasti u Bosni i Hercegovini da se zakonskim i drugim propisima utvrde optimalni uslovi za nadoknadu nematerijalne štete članovima Udruženja nastale na njihovom tjelesnom oštećenju kako fizičkom tako i psihičkom te satisfakciju članovima poprodica poginulim  u periodu od 1991 do1996 godine u Bosni i Hercegovini.

– Zalaganje kod nadležnih organa vlasti u Bosni i Hercegovini da prihvate odgovornost za osnivanje i jačanje državnih koordinacijskih odbora ili sličnih tijela koja služe kao državna tijela za pitanje osoba pogođenih ratnom štetom u periodu 1991 do 1996 godine u Bosni i Hercegovini.

– Zalaganje kod organa vlasti u Bosni i Hercegovini da preduzmu odgovornost za finansiranje državnih projekata, programa i mjera kojima se stvaraju ravnopravni i jednaki uslovi za sve osobe pogođene ratnom štetom u periodu 1991 do 1996 godine u Bosni i Hercegovini.

– Zalaganje kod nadležnih vlasti u Bosni i Hercegovini da preduzmu odgovornost za kreriranje zakonskih temelja kojima se ostvaruje zaštita i ravnopravnost osoba pogođenih ratnom štetom u periodu od 1991 do 1996 godine u Bosni i Hercegovini

– Zalaganje kod organa vlasti u Bosni i Hercegovini  za neposrednu pomoć porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,  obezbjeđujući im potpune i blagovremene informacije, stručna uputstva, obavljanje određenih poslova i stvaranje uslova za ostvarivanje njihovih interesa i zaštitu njihovih prava, očuvanje lika i oslobodilačkih tradicija boraca i učestvovanje u obilježavanje važnih datuma odbrambeno-oslobodilačkog rata Bosansko-hercegovačkih naroda koji se dovode u vezu sa ratnim dešavanjima u periodu od 1991 do 1996 godine u Bosni i Hercegovini

– Uspostavljanje baze podataka o građanima pogođenih ratnom štetom  od 1991 do 1996 u Bosni i Hercegovini u svrhu ostvarivanja prava na rješavanje stambenog pitanja oštećenih ratom  koji  se ne mogu vratiti u prijeratno mjesto boravka te pomoći onima koje ne mogu i ne žele iz opravdanih razloga da se vrate u prijeratne domove kako bi ostali na području trenutnog prebivališta u Bosni i Hercegovini

– Zalaganje protiv svake vrste diskriminacije na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, protiv netrpeljivosti, a za toleranciju i mir, demokratiju, za istinu i pravdu, za vraćanje izbjeglih i raseljenih na prijeratnu adresu u Bosniu i Hercegovinu.

– Zalaganje  za organizovan doprinos u izgradnji Bosne i Hercegovine kao demokratske države, otvaranje puteva pomirenja, sprečavanja  genocida i bilo kojih drugih oružanih sukoba i nasilja u budućnosti u Bosni i Hercegovini.

– Zalaganje kod nadležnih vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se doprinijelo sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u Bosni i Hercegovini kroz učešće i podršku promociji partnerstva aktera iz vladinog, nevladinog, javnog i privatnog sektora.

– Zalaganje za uspostavljanje tranzicione pravde u post-jugoslovenskim zemljama sa zrelom društvenom potrebom za javnim priznanjem svih žrtava i izgradnje nove kulture sjećanja.

– Organiziranje zajedničkog nastupa kod ostvarivanja prava na  satisfakciju i naknadu ratne štete članovima Udruženja pred domaćim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini

– Zajedničko nastupanje članova udruženja sa ciljem ostvarivanja prava na isplatu novčanih sredstava  na osnovu pravomoćnih sudskih presuda,  a koje se odnose za nadoknadu materijalne i nematerijalne ratne štete nastale u periodu 1991 do 1996 u Bosni i Hercegovini.

– Zalaganje u svrhu ostvarivanja podrške za identificirane najugroženije grupe stanovništva, s obzirom na siromaštvo i socijalnu isključenost

– Zajedničko iznalaženje srestava za ostvarivanje ciljeva Udruženja

– Edukacija svojih članova u vezi ostvarivanje prava na osnovu ciljeva koji proizilaze iz  Statuta udruženja

– Organiziranje savjeta, tribina, seminara i drugi vidova izobrazbe svojih članova vezano za pitanje iz ciljeva udruženja

– Razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima, te zajednički rad  kroz mreže drugih nevladinih organizacija

– Izdavanje odgovarajućih publikacija,časopisa i drugih vidova izobrazbe svojih članova u skladu sa Zakonom

– Međusobno povezivanje članova udruženja u cilju preduzimanja aktivnosti razvoja nevladinog sektora te jačanje i unapređenju udruženja u Bosni i Hercegovini

Udruženje ima svoj znak:

Znak Udruženja  sastoji se od Heraldičkog oblika štita, okružen sa lijeve i desne strane dvjema zlatnim maslinovim grančicama sastavljene od četrnaest listova čiji su vrhovi savijeni u unutrašnjost gornje strane štita. Duž gornje strane štita nalaze se četiri zlatne petokrake zvijezda koje idu od  lijeve strane ka desnoj strani vrhova maslinovih grančica a Heraldički oblik štita je omeđen  crnom bojom po vanjskoj ivici štita a unutrašnjost štita je dijagonalno podjeljen u dvije boje: žuta i plava, žuta boja se proteže od gornjeg lijevog ugla ka dornjem desnom kraju a plava boja na dornjoj lijevoj strai na kojem je ispisano pet velikih uzajamno povezanih slova UGPRŠ tiskani crnom bojom a pri samom dnu ispod slova upisano je crnom bojom godina 1991-1996.

 

Udruženje ima svoju zastavu:

Zastava je bijele boje a u sredini zastave  je znak udruženja. Zastava je pravougaonog oblika.
Odnos izmedu širine i dužine zastave je jedan prema dva.