Realizirana dva projekta iz oblasti obrazovanja, nastavlja se projekata“Razvoj i unapređenje modela učenja i stjecanje praktičnih vještina kroz volonterski rad“

Nosilac projekta UGPRŠ 91-96 U BIH  ove godine je realiziralo dva projekta iz oblasti obrazovanja. Završena je druga faza projekta koji nosi naziv Unapređenje kvaliteta rada „Prekvalifikacija i dokvalifikacija“.

Prva faza ovog projekta je obuhvaćala intenzivnu edukaciju tijekom dva vremenska perioda: mjesec mart/april i septembar/oktobar tekuće godine gdje su potencijalni korisnik/ci  dobiti kvalitetnu obuku u promjeni zanimanja i stjecanju viših kvalifikacija koja je realizirana uz pomoć specijaliziranih centara i poslodavca koji će omogućili našim članovima da steknu znanja i vještine koja se traže na tržištu, da promijene pravac svoje karijere i dođu do novih mogućnosti za posao.

Druga faza ovog projekta obuhvaćala je  polaganje stručnih ispita koji  se  se obavili tijekom dva vremenska perioda: mjesec maj i novembar tekuće godine.

Odmah po završetku  ovog projekta sudionike ovog  projekta čekalo je obezbjeđeno  radno mjesto za zanimanje za koje su se prekfalifikovali.

Paralelno s istim  projektom realiziran je  projekt“Razvoj i unapređenje modela učenja i stjecanje praktičnih vještina kroz volonterski rad“.Ovaj projekt je trajao šest mjeseci u vremenskom periodu od 20.06.do 20.122017.godine. i ponovo nastavljen 05.01. 2018.i trajati će do daljnjeg.

Opći cilj ovog  projekta je podrška uspostavljanju sistema cjeloživotnog učenja  kroz povećanje socijalnog dijaloga i sistemskim poboljšanjem u oblasti obrazovanja volontera radi stručnog usavršavanja dobrovoljnog ulaganja ličnog  vremena, trud, znanje i vještina. kojima se bez naknade pružaju usluge ili aktivnosti za opće dobro.

Volontiranje se zasniva na principima poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda kao i primjeni međunarodnopravnih standarda i najbolje međunarodne prakse u pogledu volontiranja kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva